24 Aralık 2014 Çarşamba

Chateau of Dark Moon by ChaoyuanXu

0 Yorum
Chateau of Dark Moon Wallpaper
Chateau of Dark Moon

It is said that wallpaper : A concept art the artist ChaoyuanXu made for a MMO game project "THOR" of Lager Network

Artist : ChaoyuanXu
Artwork : http://chaoyuanxu.deviantart.com/art/Chateau-of-Dark-Moon-284598873
Comments

1 Aralık 2014 Pazartesi

CSV ve TXT formatındaki dosyalardan Excel'e Veri Aktarma

0 Yorum
CSV ve TXT formatındaki dosyalardan Excel'e veri aktarma nasıl yapılır ?

1) Dosya > Dış Veri Al > Metinden Veri Al
2) Metin içeriğini aktarma sihirbazı - Adım 1 / 3

3) Metin içeriğini aktarma sihirbazı - Adım 2 / 3
Virgil ve Sekme seçili olsun

Verileri kaydedildiği .TXT dosyasını Excel programında çağırıp .CSV olarak 
kaydetmek için En üst menüden VERİ > Dış Veri Al > Metinden


Comments

22 Kasım 2014 Cumartesi

Excel dosyalarından R programına Veri Aktarma

0 Yorum
Excel dosyaları ve tablolarını R programına yükleme / veri aktarma


    Öncelikle elimizdeki .xlsx uzantılı Excel dosyalarını R'da kullanabilmek için onları .CSV olarak kaydetmemiz gerekli. Bununla birlikle kullanılan Windows Türkçe ise, sayısal/numeric değerler arasındaki ayıraçlar virgül(,) olarak kullanılıyor, fakat R programlama dilinde bu ayıracın nokta(.) olması gerekmektedir.

Liste ayıracı noktalı virgül (;) olarak görünmekte ancak R programlama dilinde bu unsur, virgül olarak görünmesi gerekmekte.

Bu sorunu düzeltmek için

Başlat  > Denetim Masası  >  Saat, Dil ve Bölge  >  Bölge ve Dil

Sağ en attan  > Ek ayarlar... butonu aracılığıyla

Ondalık simgesi : .  (nokta olarak ayarlayın)

Liste ayıracı : , (virgül olarak ayarlayın)

İşlem Tamam


İngilizce Office Excel için
İngilizce Office Excel için

Control Panel > Clock, Language, and Region > Region

Buttom right --> Additional settings...

Decimal Points : .

Lisst seperator ,

Apply

R programını açıp aşağıdaki komutları kullanabiliriz.


calisma <- read.csv("dosya.csv", header=TRUE)

calisma #değiskenler programa aktarıldı
names(calisma) #tüm değişkenlerin adını listeler
calisma$ISTANBUL #ISTANBUL sütunundaki değerleri listeler
mean(calisma$ISTANBUL) #ISTANBUL sütunundaki değerlerin ortalaması ortalaması
sd(calisma$ISTANBUL) #ISTANBUL sütunundaki standart sapmasıComments

21 Kasım 2014 Cuma

Orgrimmar: Horde Territory (Wallpaper HD)

0 Yorum
Orgrimmar: Horde Territory HD Wallpaper


Artist : Leonardo a.C.
Source : http://imadreamwalker.deviantart.com/art/Orgrimmar-Horde-Territory-77007913

The Orgrimmar is the capital city of the Orcs, and the Horde as a whole.
Comments

11 Kasım 2014 Salı

Office 2013 ve Office 365'e Picture Manager Kurmak

1 Yorum
Office 2013 ve Office 365 sürümlerine Picture Manager Kurmak


Office Picture Manager kullanmaya alıştıysanız, ve artık bu yazılımı bulamıyorsanız size basit ve hızlı bir çözümüm var. Çünkü Office 2013 ve Office 365 sürümlerinde bu yazılımı yok. Görsel dosyaları, hızlı bir şekilde düzenlemek için çok kullanışlı olan bu program, yeni sürümlerde görmezden gelinmiş.


Microsoft'un resmi sitesinden "SharePoint Designer" yazılımı aşağıdaki bağlantılardan indirip

64bit için : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24309

32bit için : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16573


Kurulum penceresinde " Customize " tercihini yaptıktan sonra, Microsoft Office Picture Manager dışında tüm seçenekleri "Not Available" olarak düzenleyin. Biraz zahmetli iş olacaktır çünkü hepsini elle, tek tek seçmek zorunda kalıyor.

Kurulum işlemi bitince "Office Picture Manager" kullanıma hazır oluyor.

Comments

29 Ekim 2014 Çarşamba

R ve RStudio' da Regresyon Analizi Yapmak

0 Yorum
R ve RStudio' da Regresyon Analizi YapmakR programlama dili aracılığıyla, gözlem değerlerimiz arasında doğrusal regresyon analizi yapmak


getwd()  #Çalışma dizinimizi görmek için bu komutu kullanıyoruz
setwd  ("C:/Users/SEFA/Documents/Veri")  #Çalışma dizinini değiştiriyoruz

rm(list=ls())   #rm "remove" manasinda kullaniliyor ve degiskenleri temizliyor.
list.files()   #Çalışma dizinindeki dosyaları listeliyoruz

hava_kalitesi <- read.csv("airquality_2014.csv",header=TRUE,sep=",")  
#dosya adı kullanmak yerine kendi belirlediğimiz bir değişken adını dosyayı okuması için atıyoruz.

#değişken adını istediğimiz gibi belirleyebiliriz bu çalışmadaki değişken adı hava_kalites olarak düzenlendi

#bu noktadan itibaren "hava_kalitesi" yazdığımızda, direkt olarak airquality_2014.csv dosyasındaki değerler listelenir.

names(hava_kalitesi) #bu komut sayesinde dosyamızdaki HEADER etiketleri listelenir.
hava_kalitesi$Temp #komutu Temp sütunundaki tüm gözlem değerlerini listeler.
mean(hava_kalitesi$Temp) #Temp sütunundaki gözlem değerlerinin ortalamasını verir.
sd(hava_kalitesi$Temp) #Temp sütunundaki gözlem değerlerinin Standart Sapmasını verir.
var(hava_kalitesi$Temp) #Temp sütunundaki gözlem değerlerinin Varyasını verir.

#Regresyon analizi yapmak icin lm komutunu kullanacağız. lm anlam olarak linear model manasına gelmektedir.

regresyon <- lm(Temp~Wind) 

Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Temp' not found

Hata oluştu: eval(expr, envir, enclos) : 'Temp' nesnesi bulunamadı

#yukardaki hatanın nedeni bağımsız değişkeni tanımlamadığımızdan kaynaklanıyor.
#kullanacağımız değişken dosyasında 4 farklı gözlem verileri mevcut. Temp, Ozone, Solar.R ve Wind
#Bu nedenle değişkenleri tek tek tanımlayalım.


y <- hava_kalitesi$Temp  #bağımlı değişken olarak seçelim
x1 <- hava_kalitesi$Ozone  #bağımsız değişken I
x2 <- hava_kalitesi$Solar.R  #bağımsız değişken II
x3 <- hava_kalitesi$Wind  #bağımsız değişken III

#değişkenleri ataması tamamlandı.

regresyon <- lm(y~x1+x2+x3) #modeli çalıştırmak için bu komutu kullanıyoruz.

regresyon #regresyon analizi sonuçlarını görmek için


Call:
 lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3)

Coefficients:
 (Intercept)      x1      x2      x3 
72.418579   0.171966   0.007276  -0.322945 summary(regresyon) # t degelerini P degeleri ve F istatistik degelerini gormek icin

Call:
 lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3)

Residuals:
 Min   1Q Median   3Q   Max
-20.942 -4.996  1.283  4.434 13.168

Coefficients:
 Estimate Std. Error t value Pr(&gt;|t|)  
(Intercept) 72.418579  3.215525 22.522 &lt; 2e-16 ***
 x1      0.171966  0.026390  6.516 2.42e-09 ***
 x2      0.007276  0.007678  0.948  0.345  
x3     -0.322945  0.233264 -1.384  0.169  
---
 Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 6.834 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4999, Adjusted R-squared: 0.4858
F-statistic: 35.65 on 3 and 107 DF, p-value: 4.729e-16hata_terimleri <- regresyon$residuals #hata terimlerini görmek için

hata_terimleri 

hata_terimleri <- cbind(hata_terimleri) #hataları tek sütunda görmek için

hata_terimleri 

par(mar=c(4,4,2,0.5),mfrow=c(2,2)) #RStudio 'nun hata vermemesi için grafik düzenlemek için

plot(regresyon) #komutu sayesinde 4lü grafik çizelim.
Blog Format Code : http://formatmysourcecode.blogspot.co.uk

R (programming language): http://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language)

Comments

12 Eylül 2014 Cuma

Ner'zhul 'un Yükselişi ve Scourge Ordusu - Bölüm 2

0 Yorum
Ner'zhul 'un Yükselişi ve Scourge - Bölüm 2  

Blizzard, Warlord of Draenor genişleme paketi çıkmadan evvel, World of Warcraft hikayesin orjinalini(lore olarak bildiğimiz) içeren, Türkçe çevirisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz.

Ner'zhul (Artwork : Vaejoun)


Sargeras'ın sağ kolu olan Warlock Efendisi Kil’jaeden, Ner’zhul’u buz kristaline hapis etmesi ve ona yeni bir görev vermesinin ardından hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Icecrown ve Frozen Throne

Kil’jaeden,  Ner’zhul’un buzdan kristalini Azeroth’a geri yolladı. Kristal, bir yıldırım edasıyla, gece gökyüzünü yarıp, ıssız bucaksız buzul kıtası olan Northrend’e düştü. Donmuş kristal, Ner’zhul’un intikam dolu ruhuyla bir bütün olmuştu.

Ner'zhul / Lich King - Frozen Throne


- Frozen Throne’un sınırlarını aşan gücüyle Ner’zhul, Northrend üzerinde yaşayan oranın yerlileriyle iletişime geçip, onlara kendini hissettirmeye başladı.

-  Küçük bir eforla Buz Trolleri ve Wendigoları kendi karanlığına çekti. Psişik güçleri neredeyse sınırsızdı ve bu gücünü küçük bir ordu kurmak için kullanmaya başladı.

- The Lich King olarak, kendi güçlerinde uzmanlaşırken, Dragonblight’da insan yerleşimi buldu. Ardından gücünü, insanlar üzerinde denemeye karar verdi.


- Ner’zhul veba yaymaya başladı. Kontrolündeki vebayı, insan kasabasının üstüne saldı. Üç gün içinde herkes ölmüş ve ölen herkes Undead olarak tekrar canlanıyordu.

- Kurbanlarının ruhlarını kendi içinde hissedebiliyordu. Ölen insanların gücü Ner’zhul’a daha da güç vermekteydi ve undeadleri kontrol etmek onun için çocuk oyuncağı halinde gelmişti.

- Aylarca Northrend’deki tüm insanlara vebayı yaydı. Undead ordusu geliştikçe, gerçek testin yaklaştığını hissedebiliyordu.


Örümceğin Savaşı

- Ner’zhul,  güç merkezini Northrend’de genişletmeye devam ederek sayıca gitgide artan, ölüm lejyonu, Icecrown Buzullarının üstüne, dev bir kale inşa etti.

- Kıta üzerinde etkisini genişletirken Lich King, gücüne karşı koyan karanlık bir imparatorlukla yüz yüze geldi. Sinsi bir insanımsı-örümcek ırk tarafından kurulan, kadim Azjol-Nerub krallığı, elit savaşçılarını, Icecrown’a saldırı için yolladı.

- Ner’zhul’u şaşırtan ise, bu karanlık Nerubianların hem salgın hastalığa hem de Ner’zhul’un telepatik güçlerine karşı bağışık olması ve etkilenmemesiydi.- Nerubian Spider-lordlar sayıca büyük güçleri komuta ediyorlardı ve Nerubianların neredeyse Northrend’in yarısında tüm yeraltını kaplayan tünel ağları vardı. Vurkaç taktikleri Lich King’in işini gereğinden fazla zorlaştırıyordu. Ancak en sonunda, Ner’zhul savaşı yıpratma taktiğiyle kazandı.

- Dreadlordların(Natherizm) ve sayısız ölü savaşçının yardımıyla Lich King,  Azjol-Nerub’u istila etti ve tapınaklarını Spider-lord’ların üstüne yıktı.

Nerubian

- Nerubianlar, Ner’zhul’un salgınına bağışıklık göstermelerine rağmen, Ner’zhul’un büyüyen Necromantic güçleri, Spider-lordları da aynı diğer ölüler gibi yeniden diriltmesine olanak sağladı. Bir de üstüne Ner’zhul, Nerubluların mimari anlayışını kendi bina ve yapılarına uygulamaya başladı. 

- Sonunda krallığını önünde engelsiz yönetmeye bırakılan Lich King, dünyadaki gerçek görevi için hazırlanmaya başladı. İnsan topraklarına engin benliğiyle uzanan Lich King, kendisini dinleyecek her karanlık ruha fısıldamaya başladı.


Kel’Thuzad ve Scourge’in Oluşumu

- Tüm dünya üzerinde Lich King’in Northrend’den gelen fısıltısını duyan farklı güçlü kişilikler vardı. Bunlardan en önemlisi Dalaranın konseyinin üst yetkili bir üyesi olan Archmage Kel’Thuzad’dı.

- Yıllar boyu yasaklanmış büyücülük olan Necromancerlığın gizli sırlarını öğrenmişti. İçi büyücülükle ilgili tüm gizli kalmış bilgileri öğrenmekle yanıyordu. Northrend’den gelen güçlü çağrıyı duyan Archmage Kel'Thuzad, tüm benliğini bu sesi anlamaya ve onunla iletişim kurmaya verdi. 

- Kirin Tor’un engin büyücülük bilgilerini öğrenebilmesi için ona yeterli kaynağı sunamadığını düşünen Kel’Thuzad, yeni potansiyel bilgi kaynağı Ner’zhul’u denemeye karar verdi.


Kel’Thuzad

- Servetini ve politik yerini bırakıp Kirin Tor’un yolunu ve Dalaran’ı sonsuza kadar terk eden Kel’Thuzad, Lich King’in güçlü sesini aklının içinde hissediyordu.

- Tek başına karada, denizde binlerce mil yol katedip en sonunda Northrend’in buz tutmuş kıyılarına ulaştı. Icecrown’a ulaşmak isteyen Archmage, Azjol-Nerub’un yıkıntıları arasından geçtiği sırada ilk kez Ner’zhul’un gerçek gücünün etkisini gördü ve onunla müttefik olursa gücünün katbekat artacağına inandı.

- Aylar süren arayışı sonunda, Archmage Icecrown’a ulaştı. Lich King’in karanlık kalesine ulaştığında gardiiyanların, sanki bekleniyormuşçasına, tek bir şey söylemeden geçmesine izin vermesine şaşırdı. Kel’Thuzad sessizce Icecrown’un derinliklerine inen yolu buldu ve ruhunu Frozen Throne’un önünde, Lich King’e sundu.

- Lich King ise bulduğu bu son müttefikten oldukça memnundu. Kel’Thuzad’a ölümsüzlük ve sonsuz güç vaat etti. Karanlık bilgi ve güç peşindeki Kel’Thuzad, ilk misyonunu kabul etti. Görevi insanlığın arasına girip, Lich King’i tanrı olarak kabul eden bir din yaymaktı.


Comments

2 Ağustos 2014 Cumartesi

QGIS Dijital Yükseklik Modeli Uygulamasi (DEM)

0 Yorum
QGIS Dijital Yükseklik Modeli Uygulamasi (DEM)

Elimizdeki contour haritasını rastera dönüştürüyoruz 
Raster > Interpolation > Interpolation

Triangular Interpolation
Cellsize X ve CellsizeY değerlerini kendi istediğimiz şekilde düzenliyoruz.

Elimzideki data hangi koordinat sistemindeyse onu seçiyoruz.
Coordinate Reference System > ED50 UTM Zone 36N


Triangular Interpolation hazır.

1-Band raster colour table ile tematik hale getiriyoruz


Comments

Title 159

0 Yorum

Comments

27 Haziran 2014 Cuma

14 Nisan 2014 Pazartesi

ArcGIS ASTER Uydu Görüntülerini Farklı Band Haritalarını Birleştirmek

0 Yorum
ArcGIS programı aracılığıyla elimizdeki mevcut ASTER uydu görüntülerini farklı band haritalarını birleştirmek için aşağıdaki sıralamayı takip1) Birlestirecegimiz ASTER DEM dosyalarinin bandlarini seçiyoruz.2) Composite Bands (Data Management) (Tool) seçiyoruz.


 3) Benim seçtiğim ASTER Bandları  V1, V2, V3N bandları olarak sıralandı.


4) Birleştirme sürecinin ertesinde oluşan bileşim dosyasını sağ tık menüsünden properties adımından RGB bandlarını çalışma şeklimize göre düzenliyoruz.

Arkadaki siyah tabın gözükmesini engellemek için ise Display Background Value(R,G,B) hepsini sıfır (0) alıyoruz.


5) ASTER Dem dosyamız 3 farklı bandın birleştirilmiş şeklinde kullanıma hazır.
MOIS image, ASTER image ve LANDSAT image fortmalarındaki Band kombinasyonları için : http://biodiversityinformatics.amnh.org/tool.php?content_id=141
Comments

27 Şubat 2014 Perşembe

GRASS GIS Reproject Transformation

0 Yorum
GRASS GIS Projeksiyon Değiştirme


1) İlk adımda çalışma alanımızın sınırlarını belirliyoruz 


2) Settings > Region > Set region [g.region] operatörünü haritamızın “Resolution” bölümünden Grid resolution 2D değerini 0:00:03 olarak düzeltiyoruz


3)Settings > Region > Display region [g.region -p]
Yaptığımız çözünürlük düzenleme işini kontrol ediyoruz. (nsres ; swres : 0:00:03)

4) Vector > Generate area for current region [v.in.region]5) Reguired > Name for Output vector map: new_map_for_utm37
Optional > Select type area6) Vector üretildi. 


7) Vector haritasının çalışma alanımızı kapsayıp kapsamadığını görmemiz için ;

Vector haritasınagelip sağ tuş menüsünden, Change opacity level > %50'ye yakın bir değere gelip çalışma sınırlarının çakışmalarını görebiliyoruz.

Birinci basamaktaki adımlar tamamlandı. Bu adımdan sonra  GRASS GIS yazılımını UTM37 'de açıp haritayı dönüştürme işlemine başlayacağız.


Raster > Develop raster map> Reproject [r.proj] operatörünü seçiyoruz Location containing input raster map : denek_latlongPERMANENT ve Input: Odev_Laton  şeklinde düzenlenirInterpolation method to use: cubic
Haritamız UTM 37 için hazır

GRASS GIS programının alışılmışın dışında operasyonları vardır. İstenilen tüm basamakları kullanıcı eksiksiz olarak vermeden işlem yapmaz. Bu işlemler sırasında belki, onlarca değişik sorunla karşılaşabilirsiniz fakat bu durum sizi yıldırmasın, çünkü çözümlerini yardım sitelerinde bulabilirsiniz.


Comments

9 Şubat 2014 Pazar

GRASS GIS Uygulamaları 1 - Lokasyon Mapset Hazırlama

0 Yorum
GRASS GIS Uygulamaları 1
Lokasyon Mapset Hazırlama Raster Map ekleme

 1) Location wizard butonunu kullanıyoruz 
2) Project Location ve Location Title : Proje_UTM_37 
İkisini de aynı olarak adlandırdık3) Select coordinate system paramteres from a list : UTM üzerinde çalışacağımız için kendi istediğimiz koordinat sistemini seçeceğiz.


4) utm


5)Projection Zone : 37 Southern Hemisphere : No

Çalışma alanımız UTM 37 olduğundan ve Kuzey Yarım Kürede olduğundan dolayı böyle düzenliyoruz.

 6) Datum Code : wgs84 seçiyoruz elimizdeki haritanın datumunu biliyoruz
7) Devam


 8) İşlem tamam 
 9) Do you want to set default region extents and resolution now ? 
Eveti  devam ediyoruz


10) N-S resolution ve E-W resolution 30 olarak düzenliyorum çünkü elimizdeki veri 30 m çözünürlükte
Verilerin konumu kuzey doğu kanadında olduğundan North 1000000 East 10000000 

Set Region

11) Elimizdeki haritayı Grass'a yükleyeceğiz.

File > import raster data > common formats import [r.in.gdal]


12) Browse butonu ile ekleyeceğimiz haritayının dizinini seçiyoruz ve alttaki seçeneklerden
- Extend region extents based on new dataset


13) Harita kullanıma hazır.

Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...